Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 19.10.2006

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 19. 10. 2006 v Centru experimentálního divadla v Brně

Přítomni: J. Rezková (dokumentační odd. DÚ), I. Frelová (dokumentační odd. DÚ), Z. Benešová (archiv ND Praha), J. Misárková (knihovna DÚ), J. Svobodová (knihovna DÚ), R. Štěpánková (knihovna DÚ), H. Hantáková (knihovna DÚ), M. Černý (audio DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), R. Kasperkevičová (knihovna JAMU Brno), A. Rajlichová (CED Brno), L. Čížková (knihovna JAMU Brno), O. Třísková (knihovna DAMU), I. Davidová (knihovna DAMU), A. Lukášová (knihovna JAMU), A. Jochmanová (divadelní odd. MZM; knihovna ÚDIM FF MU), M. Kovalčuk (fond umělecké dokumentace JAMU)

Omluveni: M. Smolová (NIPOS), S. Pracná (divadelní pracoviště SZM), R. Machová (informační středisko DC), K. Havlíčková (knihovna HAMU)

 1. Prof. Petr Oslzlý, ředitel CED, srdečně přivítal účastníky setkání národního střediska SIBMAS v kongresovém sálu Centru experimentálního divadla v Brně.
 2. A. Rajlichová seznámila přítomné s programem setkání, který mimo jiné zahrnoval i návštěvu zkoušky inscenace textu G.P.H. nepřijel od K. Steigerwalda v režii V. Morávka.
 3. H. Hantáková informovala o účasti členů národního střediska na 26. mezinárodním kongresu SIBMAS ve Vídni (28. 8. – 1. 9. 2006; organizátor Kunsthistorisches Museum; téma: Performing Arts Collections on the Offensive). Na kongresu byly s velkým ohlasem předneseny plánované příspěvky zástupců českých institucí. Příspěvek Z. Benešové (archiv ND Praha) Soupis repertoáru Národního divadla v Praze v digitální podobě a příspěvek M. Štulcové (divadelní odd. MK Praha) Vzácné tisky divadelního fondu Městské knihovny v Praze a povodeň v roce 2002. Plné znění obou referátů najdete na webových stránkách národního střediska SIBMAS. Příspěvek M. Štulcové spolu s doprovodnými fotografiemi bude vystaven i na www stránkách Městské knihovny v Praze. H. Hantáková byla zvolena členem exekutivy mezinárodní organizace SIBMAS.
 4. Jednodenní plánovaná cesta na vídeňský kongres spojená s návštěvou Divadelního muzea se vzhledem k malému počtu přihlášených účastníků neuskutečnila.
 5. Na konferenci Knihovny současnosti, která se konala v Seči (12.-14. 9. 2006) zazněl v sekci věnované specializovaným knihovnám příspěvek H. Hantákové České středisko SIBMAS, sdružení divadelních knihoven, muzeí a archivů. Celé znění referátu je k dispozici ve sborníku z konference Knihovny současnosti 2006.
 6. Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
 7. H. Hantáková připomněla nutnost aktualizovat matriční karty členů střediska a poprosila jednotlivé členy o jejich kontrolu a zaslání případných oprav. Stejně tak upozornila na málo využívanou rubriku aktuality, která má sloužit jako živé fórum aktuálních informací o dění v jednotlivých institucích.
 8. V roce 2006 skončilo funkční období dosavadní prezidentky národní organizace SIBMAS Jarmily Svobodové. Účastníci setkání ji poděkovali za odvedenou práci a za skvělou reprezentaci národní organizace doma i v zahraničí.
 9. V následných volbách byla prezidentkou národního střediska SIBMAS pro následující 5leté funkční období jednomyslně zvolena Mgr. Libuše Čížková, vedoucí knihovny JAMU.
 10. Prohlídku CEDu zahájili účastníci setkání návštěvou archivu a knihovny, dále následovala podrobná exkurze všemi prostory divadla.
 11. Program dále pokračoval návštěvou výše uvedené divadelní zkoušky.
 12. Výstava plakátů v prostorách HaDivadla věnovaná Toulouse-Lautrecovi doplnila prohlídku budovy a prostoru divadla. Stejně jako návštěva v prostorách CEDu, byla i prohlídka HaDivadla doprovázena odborným výkladem.
 13. L. Čížková provedla účastníky setkání knihovnou JAMU . Jednou ze zastávek bylo i dokumentační pracoviště JAMU. Systém dokumentace jednotlivých představení JAMU podrobně popsal M. Kovalčuk.
 14. Další schůzka národního střediska SIBMAS se uskuteční na jaře 2007.