EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 14. 4. 2005

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 14. 04. 2005 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

      Přítomni: Mgr. M. Štulcová – div. odd. MK

  1. Svobodová – knihovna DÚ

                        PhDr. H. Hantáková – knihovna DÚ

  1. Vašek – bibl. odd. DÚ
  2. Štěrbová – Národní muzeum, divadelní odd.
  3. Machová – konzervatoř Duncan Centre

                        Mgr. M. Valtrová – divadelní odd. MK Praha

                        Mgr. I. Frelová – dokumentační odd. DÚ

                        PhDr. M. Smolová – IPOS/ARTAMA

                        Š. Čermáková – DJKT Plzeň

  1. Hrnčířová – Muzeum loutk. kultur Chrudim

                        Mgr. A. Rajlichová – CED Brno

                        Mgr. S. Pracná – div. pracoviště SZMO

  1. Jarošová – knihovna DAMU
  2. Valentová – odd. dějin divadla MZM
  3. Benešová – archiv ND

                        Mgr. L. Čížková – knihovna JAMU

  1. Šaldová – knihovna kat. div. a film. vědy FF UK

1) H. Hantáková přivítala účastníky setkání národního středisla SIBMAS v knihovně Divadelního ústavu v Praze.

2) Ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2006 proběhne 26. kongres SIBMAS. Pořadatelem bude  Kunsthistorische Museum ve Vídni.  České středisko SIBMAS schválilo návrh Z. Benešové prezentovat na kongresu digitální archiv ND. H. Hantáková vyzvala i další členy národního střediska k přípravě příspěvků  na kongres, tak aby mohla být činnost národního střediska představena v samostatném bloku. Konkrétní podmínky účasti dojedná H. Hantáková na zasedání exekutivy ve dnech 10. a 11. 6. 2005 ve Vídni.

3)  S. Pracná pozvala účastníky setkání na podzimní schůzka národního střediska SIBMAS. Schůzka se bude konat ve Slezském zemskému muzeu v Opavě ve dnech 23. 9. – 24. 9. 2005.  Odjezd  je plánován z Prahy cca v 6.30 se zastávkou v Brně cca v 8.00 hod. Návrat v sobotu odpoledne opět přes Brno.

Program:

Pátek 23. 9. 2005

Sobota 24. 9. 2005

Ubytování bude zajištěno na VŠ kolejích v Opavě, hradí účastníci

Doprava autobusem, hradí národní středisko SIBMAS

  1. Hantáková prosí o zaslání přihlášek do 25. 5. 2005. Zbylá místa budou nabídnutakolegům z dalších nevládních divadelních organizací.

4) Na adrese www.divadlo.cz/sibmas/ je nová podoba www stránek národní organizace SIBMAS. H. Hantáková vyzvala zástupce všech organizací, aby zaslali své připomínky, doplňky i aktualizaci údajů v matričních kartách. Na www stránkách byla zavedena nová rubrika AKTUALITY. Rubrika by měla obsahovat aktuální informace o pořádaných výstavách, přednáškách, akcích, vydávaných knihách atd. Obsah rubriky bude průběžně doplňován na základě zpráv od jednotlivých členů střediska. Příspěvky nebudou nijak redakčně upravovány.

5) R. Machová informovala o souborném katalogu taneční literatury, který byl vybudovánv knihovně Duncan Centra. Katalog by měl být v dohledné době dostupný na Internetu a plánuje se jeho aktualizace. Národní středisko SIBMAS vítá řešení problému a nabízí knihovně Duncan Centra pomoc při doplnění záznamů do katalogu i při jeho průběžné aktualizaci.

6) M. Štulcová z MK Praha je autorkou Soupisu rakouských divadelních her přeložených do češtiny. Soupis bude dostupný v elektronické podobě mimo jiné i na www.divadlo.cz.

7) Zúčastnění členové národního střediska SIBAMS informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.

8) Jarní schůzka národní organizace SIBMAS v roce 2006 se chystá v archivu divadla J.K. Tyla v Plzni.