Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Exkurze do Divadelního ústavu v Bratislavě ve dnech 27.10.-28.10.2009

Divadelní ústav v Bratislavě je tradiční vědecko-informační pracoviště, jehož výzkumná činnost zahrnuje bádání v oblasti slovenského divadla od roku 1920 do současnosti. Organizační strukturu ústavu tvoří 6 základních oddělení: Oddělení divadelní dokumentace a informatiky; Oddělení výzkumu a ediční činnosti; Oddělení vnějších vztahů; Projektově-marketingové oddělení, Centrum pro komunitní divadlo – Divadlo v pasáži a Kulturní kontaktní bod. Od roku 2002 plní ústav funkci Veřejného specializovaného archivu a od roku 2006 je zde i Muzeum Divadelního ústavu.

Základním posláním je pak poskytovat slovenské i zahraniční veřejnosti komplexní informace z oblasti divadla. Podrobně je práce a poslání Divadelního ústavu popsaná na jejich webových stránkách http://www.theatre.sk/sk/00/.

28. 10. 2009 se uskutečnila návštěva členů národního střediska SIBMAS v partnerském ústavu na Slovensku, kde nás velmi mile přijala paní ředitelka Mgr. art. Vladislava Fekete. Pan doc. PhDr. Ján Jaborník, vedoucí oddělení divadelní dokumentace a informatiky, se ujal role průvodce po jednotlivých odborných odděleních ústavu a podrobně popsal jejich historii a činnost.

Exkurze pokračovala návštěvou nové budovy Slovenského národného divadla, kterou navrhli architekti Martin Kusý, Pavol Paňák a Peter Bauer. Budova divadla má sedm pater, více jak 2 000 místností a tři hlavní sály (Sál opery a baletu, Sál činohry a Studio). Průvodkyní moderním, velkoryse pojatým divadelním prostorem nám byla paní PhDr. Izabela Pažitková, pracovnice tiskového oddělení Slovenského národného divadla.

 

Návštěvě Bratislavy, která se konala ve středu 28. 10. 2009, předcházel, v úterý 27. 10. 2009, pracovní seminář, který ve spolupráci s národním střediskem SIBMAS uspořádala Teatrologická společnost. Informativní zprávu z brněnského setkání připravila předsedkyně Teatrologické společnosti dr. Tatjana Lazorčáková. Konkrétnější zhodnocení celého semináře bude k dispozici v druhé půli listopadu na www stránkách Teatrologické společnosti http://www.divadlo.cz/teatrologie/default.asp

 

Zpráva z pracovního setkání v Brně

V rámci dvoudenní exkurze pořádané národním střediskem SIBMAS se uskutečnilo v prostorách Moravského zemského muzea pracovní setkání na téma Divadelní muzea a jejich funkce ve 21. století, na jehož organizaci se podílela Teatrologická společnost a Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Akce navazovala na závěry konference Paměť divadla (říjen 2008 v Olomouci) a měla charakter diskuse zástupců odborných pracovišť z České republiky a hostů z Německa a Rakouska. Situaci českých pracovišť, jejich současnou orientaci, vybavení, možnosti dokumentace divadla a výhled do nejbližších let představili Jaroslav Blecha (Moravské zemské muzeum Brno), Hanuš Jordan (Národní muzeum Praha), Sylva Pracná (Slezské zemské muzeum) a Naděžda Macurová (Památník národního písemnictví Praha). Zahraniční hosté – Susanne de Ponte a Petra Kraus (Deutsches Theatermuseum München) a Matthias J. Pernerstorfer (Don Juan Archiv Wien) – referovali o zkušenostech ze svých pracovišť a podělili se o cenné zkušenosti s dokumentací staršího i současného divadla, včetně možností získávání a prezentace teatrálií. V diskusi byly otevřeny mimo jiné aktuální otázky financování muzejní činnosti, stěhování sbírek divadelního oddělení pražského Národního muzea do Terezína a předpokládaný termín dokončení rekonstrukce historické budovy NM v roce 2018 (!!) i stále živý problém absence Divadelního muzea v České republice.