EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

27. mezinárodní kongres organizace SIBMAS, Glasgow 24. – 29.8.2008

Předkládá: Helena Hantáková

27. kongresu mezinárodní organizace SIBMAS se zúčastnilo více jak 200 delegátů z celého světa. Od pondělka 25. 8. do pátku 29.8. zaznělo 36 odborných referátů a byly uvedeny 4 prezentace divadel. V úterý 26. 8. jsem přednesla svůj referát, který seznámil posluchače s projektem digitalizace nepublikovaných textů z fondu knihovny Divadelního ústavu. Přednášku jsem doprovodila power-pointovou prezentací a ukázkami originálních předloh. Plné znění přednášek bude obsahem plánovaného sborníku z konference. Program jednotlivých dnů konference, seznam účastníků a abstrakty přednesených referátů spolu se stručnou biografií autorů jsou součástí konferenční příručky, která je již nyní k dispozici v knihovně DÚ. Do programu konference byla poprvé zařazena i sekce „výstav“, která probíhala ve čtvrtek odpoledne. Zde bylo možné formou panelů prezentovat konkrétní knihu, projekt či databázi a podrobněji je představit návštěvníkům. Do této sekce bylo zařazeno 9 příspěvků.

Ve čtvrtek odpoledne se sešly jednotlivé pracovní komise SIBMAS – katalogizační komise, komise pro výstavy a komise www stránek SIBMAS. Zúčastnila jsem se jednání katalogizační komise.

V rámci kongresu 4x zasedala mezinárodní exekutiva SIBMAS (24. 8.; 27. 8.; 28. 8. a 29. 8. 2008). Na svých zasedáním schválila exekutiva rozpočet mezinárodní organizace, projednala formy spolupráce s ostatními nevládními organizacemi v prvé řadě s organizací FIRT, která je spoluvydavatelem bulletinu FIRT/SIBMAS. H. Hantáková informovala o spolupráci na projektu IBT. Exekutiva SIBMAS schválila plánovaný kongres pro rok 2010, který uspořádá Divadelní muzeum v Mnichově ve dnech 26. – 31. 7. 2010. Hlavním tématem kongresu je: Divadelní sbírky jako styčný bod minulosti, současnosti a budoucnosti (Performing arts collections as connection points of past, present and future). Podrobné zápisy z jednání jsou k dispozici v knihovně DÚ.

V pátek se konala valná hromada mezinárodní organizace SIBMAS. Účastníci vyslechli zprávu prezidentky o činnosti organizace v uplynulém dvouletém období, zprávu generálního sekretáře a zprávu pokladníka o hospodaření organizace. V následujících volbách byla prezidentkou pro nadcházející funkční období zvolena Clare Hudson z Velké Británie. Dále byl zvoleni 2 viceprezidenti, generální sekretář a pokladník, 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS. Jedním z rady byla zvolena Helena Hantáková, zástupce českého centra SIBMAS. Úplný seznam členů rady SIBMAS je k dispozici na www stránkách mezinárodní organizace SIBMAS.