Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

25. mezinárodní kongres organizace SIBMAS, Barcelona 6. 9. – 10. 9. 2004

Předkládá: Helena Hantáková

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí SIBMAS pořádá každé dva roky kongres za účasti reprezentantů národních středisek a individuálních členů.

Letošní 25. kongres se konal ve dnech 6. – 10.9. 2004. Pořadatelskou organizací byla knihovna katalánského divadelního ústavu (Institut del Teatre). Konference se zúčastnilo více jak 100 delegátů ze třiadvaceti zemí světa.

Organizace SIBMAS oslavila 25. kongresem 50 let svého trvání a slavnostního zahájení kongresu se zúčastnili představitelé mezinárodních divadelních a knihovnických organizací (FIRT, ITI, ATC, IFLA). Historii organizace SIBMAS přiblížil referát P. S. Ulricha.

„Od dokumentu k uživateli: role a odpovědnost specializovaných center divadelních umění“ – bylo hlavním tématem letošní konference. K danému tématu se vztahovala většina přednesených referátů. Reprezentanti jednotlivých informačních center, archivů, muzeí a knihoven zde prezentovali svoji činnost z hlediska koncového uživatele. Přístupy institucí se logicky liší na základě jejich poslání. Při zpracování muzejních fondů je snaha prezentovat vlastní sbírkové materiály uživateli formou digitalizace fondů a ochránit tak samotný exponát. Knihovny se zase snaží zprostředkovat svým uživatelům co nejširší záběr informačních materiálů nejen ze svých fondů, ale i z dalších zdrojů, aby uživatel obdržel co nejúplnější informaci na dané téma.

Základním informačním a komunikačním kanálem každé prezentované instituce je bezesporu v současné době Internet. Zajímavé bylo srovnání prezentace jednotlivých www stránek v závislosti na autorskoprávním legislativním prostředí dané země. V krátkosti lze konstatovat – Evropa na jedné straně hlásá svobodný přístup k informacím a na druhé straně stále více znesnadňuje jejich využívání (ukázky videosekvencí, hudební ukázky, samotné zaznamenávání divadelních představení, výstav…). Nejsvobodnější přístup ke všem druhům informací mají Spojené státy americké. Svědčí o tom přednáška M. Nichols z New York Public Library for the Performing Arts.

Ojedinělé národní bibliograficko – dokumentační projekty představily dámy z Irska a Skotska. Na www.irishplayography.com je k dispozici bibliografie všech nových her hraných profesionálními soubory v Irsku od roku 1975 doplněná veškerými informacemi o daném představení. Dále se zde prezentuje tvorba současných irských dramatiků (bez napojení na plné texty her, pouze synopse) a jejich biografie. Podobný projekt, ovšem mladší je budován pro skotské divadlo na www.playwrightsstudio.co.uk.

Plné znění většiny přednesených referátů v angličtině a francouzštině je k dispozici v knihovně Divadelního ústavu.

Program kongresu zahrnoval i exkurze do divadel (Gran Theatre del Liceu, Teatre Lliure, Teatre Nacional de Catalunya) a informačních institucí. Nejvíce času bylo věnováno hostitelské instituci – Institutu del Teatre. Celý komplex v sobě zahrnuje vedle muzea i divadelní vysokou školu (Esculea superior de art dramático), taneční konzervatoře (Conservatorio superior de danza a Escuela de ensenanza secundaria y artística conservatorio profesional de danza), dokumentační centrum (El Centro de Documantación) a knihovnu (La Biblioteca del Institut del Teatre). Zcela nová budova v sobě skrývá ideální zázemí pro všechny výše uvedené aktivity. Pro bližší informace mohu doporučit navštívit www stránky Institutu: www.diba.es/iteatre.

V pátek proběhla valná hromada mezinárodní organizace SIBMAS. Účastníci vyslechli zprávu prezidenta o činnosti organizace v uplynulém dvouletém období, zprávu generálního sekretáře a zprávu pokladníka o hospodaření organizace. Z přednesených zpráv vyplynula zásadní nespokojenost s redakcí elektronického Bulletinu SIBMAS/FIRT. Valná hromada pověřila generálního sekretáře ukončit spolupráci se stávajícím redaktorem a řešit otázku další spolupráce na Bulletinu s organizací FIRT. V následujících volbách byla prezidentkou pro nadcházející funkční období zvolena Clare Hudson z Velké Británie. Dále byl zvoleni 2 vice-presidenti, generální sekretář a nový pokladník , 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS. Jedním z nových členů exekutivy byla zvolena Helena Hantáková, zástupce českého centra SIBMAS.

Po ukončení valné hromady následovalo zasedání exekutivy SIBMAS. Exekutiva schválila návrh Ulrike Dembski na uspořádání 26. mezinárodního kongresu ve Vídni. Pořadatelem se stává Kunsthistorische Museum a kongres proběhne ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2006.