EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

26. mezinárodní kongres organizace SIBMAS, Vídeň 27. 8. – 1. 9. 2006

Předkládá: Helena Hantáková

26. kongres mezinárodní organizace SIBMAS probíhal ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2006 v budově Kunsthistorisches muzea ve Vídni. Kongresu se zúčastnilo bezmála 80 delegátů z celého světa. Samotnému kongresu předcházelo zasedání exekutivy SIBMAS v neděli 27. 8.

Zasedání exekutivy SIBMAS bylo svoláno od 14.00. Na programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání exekutivy. Pokladník přednesl podrobnou z zprávu o hospodaření organizace, materiály jsou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu.

Dlouhodobá nespokojenost s redakcí FIRT/SIBMAS Bulletinu vedla ke změně vydavatele a redaktora Bulletinu. Exekutiva prodiskutovala a schválila obsahové změny i změny v uspořádání jednotlivých rubrïk, které jí předložila nová redaktorka Bulletinu Cordula Treml. Otevřenou otázkou zůstává, vzhledem k nákladnosti tisku i výše poštovného, dostupnost tištěného výstupu a jeho zasílání členům SIBMAS, kteří nemají přístup k on-line verzi.

Exekutiva schválila návrhy na konání mezinárodních kongresů – v roce 2008 v Glasgow, v roce 2010 v Mnichově a v roce 2012 v San Franciscu.

Prezidentka SIBMAS Clare Hudson informovala účastníky zasedání o spolupráci s ostatními nevládními organizacemi (FIRT, ICOM, IFLA, PERSPECTIV, IATC, OISTAT a ITI). V rámci mezinárodní konference ICOM ve Vídni v roce 2007 uspořádá SIBMAS samostatný kulatý stůl, základním tématem bude ochrana a restaurování divadelních sbírek.

Hlavní téma 26. konference SIBMAS konference znělo – Sbírky divadelního umění v ofensivě (Performing Arts Collections on the Offensive). Jednotlivé referáty byly dále rozděleny do tématických bloků s názvy: Sbírková politika a strategie; Pro koho pracujeme?; Divadelní muzea, knihovny a archivy a jejich vztah k veřejnosti; Akce, výstavy a vzdělávací programy.

Příspěvky v konferenci zabíraly širokou škálu informací od obecných úvah až po popis konkrétních soukromých sbírek. Většina autorů si kladla za cíl představit svou sbírku či instituci z pohledu využívání nových technologií a její prezentace na Internetu.

Otázku copyrightu při vystavování různých objektů, záznamů hudby, obrázků atd. na www stránkách řešil pouze příspěvek Hans van der Veena z Divadelního ústavu v Holandsku. Autor příspěvku zpracovával texty písní a snažil se k těmto písňovým textům event. notovému materiálu získat souhlas držitelů autorských práv pro vystavení v síti Internet. Autorská práva získával pomocí národních agentur.

Zdena Benešová z archivu Národního divadla v Praze přednesla referát na téma: Soupis repertoáru Národního divadla v Praze v digitální podobě. Referát byl velmi úspěšný a řada kolegů si na místě vyžádala jeho plné znění.

Autorkou příspěvku o záchraně vzácných tisků poničených povodní s názvem: Vzácné tisky divadelního fondu Městské knihovny v Praze a povodeň v roce 2002 je Magdalena Štulcová z divadelního oddělení Městské knihovny. Prezentaci doplnila obrazovou dokumentací průběhu restaurování jedné ze zničených knih divadelního fondu. Jedná se o svazek Molièrových her z roku 1799.

Český text obou příspěvků je dostupný na webových stránkách národní organizace SIBMAS. Podrobný program konference, spolu s vybranými texty je k dispozici v knihovně Divadelního ústavu. Texty všech příspěvků, které na konferenci zazněly, budou dostupné na www stránkách mezinárodní organizace SIBMAS.

V pátek se konala valná hromada mezinárodní organizace SIBMAS. Účastníci vyslechli zprávu prezidentky o činnosti organizace v uplynulém dvouletém období, zprávu generálního sekretáře a zprávu pokladníka o hospodaření organizace. Prezidentka SIBMAS poděkovala nové redaktorce elektronického Bulletinu SIBMAS/FIRT, která se zasloužila o maximální zlepšení velmi špatné situace Bulletinu deklarované na valné hromadě organizace v roce 2004.

V následujících volbách byla prezidentkou pro nadcházející funkční období zvolena Clare Hudson z Velké Británie. Dále byl zvoleni 2 viceprezidenti, generální sekretář a nový pokladník, 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS. Jedním z členů exekutivy byla zvolena Helena Hantáková, zástupce českého centra SIBMAS. Úplný seznam členů rady SIBMAS je k dispozici na www stránkách mezinárodní organizace SIBMAS.

Po ukončení valné hromady následovalo zasedání exekutivy SIBMAS. Exekutiva schválila návrh Alana Jonese na uspořádání 27. mezinárodního kongresu v Glasgow ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2008.