Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 14. 10. 2004

Přítomni:
Mgr. M. Štulcová – div. odd. MK
J. Svobodová – knihovna DÚ
PhDr. H. Hantáková – knihovna DÚ
R. Vašek – bibl. odd. DÚ
I. Štěrbová – Národní muzeum, divadelní odd.
R. Machová – konzervatoř Duncan Centre
Mgr. M. Valtrová – divadelní odd. MK Praha
Mgr. I. Frelová – dokumentační odd. DÚ
PhDr. M. Smolová – IPOS/ARTAMA
Š. Čermáková – DJKT Plzeň
A. Hrnčířová – Muzeum loutk. kultur Chrudim
Mgr. A. Rajlichová – CED Brno
Mgr. I. Davidová – knihovna DAMU
Mgr. S. Pracná – div. pracoviště SZMO
Mgr. A. Součková – knihovna DÚ
O.Jarošová – knihovna DAMU
V. Valentová – odd. dějin divadla MZM

Omluveni:
Z. Benešová – archiv ND
Mgr. L. Čížková – knihovna JAMU

1/ M. Valtrová přivítala v Městské knihovně Praha účastníky setkání národního střediska SIBMAS.

2/ Knihovna Divadelního ústavu ani v druhém kole neuspěla se svou grantovou žádostí na Ministerstvu školství ČR o finanční zajištění nákupu pětileté licence (rok 2004-2008) na společné (konsorcium tvořené knihovnou DÚ, knihovnami JAMU , DAMU a Národní knihovnou) provozování a využívání oborové databáze z oblasti divadla: Interantional Index to the Performing Arts Full Texts.

3/ Souborný katalog taneční literatury budovaný v informačním středisku Duncan Centra ve spolupráci s knihovnami sdruženými v organizaci SIBMAS a zpřístupněný v síti Internet v roce 1999 není na www stránkách střediska dostupný. Národní středisko SIBMAS prosí o přezkoumání stavu báze dat a možností jejího opětného vystavení na Internetu. Zúčastnění členové by zároveň přivítali aktualizaci souborného katalogu taneční literatury a jsou ochotní nadále do katalogu přispívat.

4/ Členové národního střediska SIBMAS byli na podzimní schůzce seznámeni s plánovaným omezením ve službách knihkupectví Prospero v oblasti objednávání a nakupování zahraniční literatury. Národní středisko SIBMAS se obrátilo na vedení Divadelního ústavu, aby přehodnotilo své stanovisko k omezení služeb knihkupectví Prospero a hledalo možné cesty pro zachování jejich rozsahu. Divadelní ústav přivítal iniciativu národního střediska a od září 2004 poskytuje knihkupectví Prospero opět veškeré služby spojené s akvizicí zahraniční literatury.

5/ H. Hantáková se zúčastnila 25. kongresu mezinárodní organizace SIBMAS, který se konal od 6.09. – 10. 9. 2004 v Museu de les Arts Escéniques v Barceloně. Tématem kongresu bylo: „From Document to User: The Roles and Responsibilities of Specialised Centres for Performing Arts“ a zpráva o něm je přílohou tohoto zápisu. Veškeré materiály a přednášky jsou uloženy v knihovně DÚ.

6/ Pořadatelem 26. kongresu SIBMAS bude Kunsthistorische Museum ve Vídni a kongres proběhne ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2006. H. Hantáková navrhuje uspořádat v rámci tohoto kongresu blok přednášek, který představí činnost organizací sdružených v národním středisku SIBMAS. Konkrétní podoba a obsah prezentací bude předmětem jednání jarní schůzky národního střediska.

7/ H. Hantáková poděkovala za matriční kartu archivu divadla J. K. Tyla z Plzně a poprosila členy národního střediska o kontrolu a aktualizaci matričních karet umístěných na www stánkách.

8/ Jednotliví účastníci setkání informovali o současném dění v jejich institucích.

9/ S. Pracná informovala o plánované výstavě k 200. výroční vzniku stálé divadelní scény v Opavě. Při této příležitosti navrhla spolu s H. Hantákovou uspořádat v příštím roce podzimní setkání národního střediska SIBMAS v Opavě. Účastníci setkání s návrhem souhlasili a program, délka a termín setkání bude předmětem jednání na jarním schůzce národního střediska SIBMAS.

10/ Po zasedání navštívili účastníci setkání studovny a čítárny Městské knihovny. Milou průvodkyní jim byla M. Valtrová. S činností hudebního oddělení MK Praha nás podrobně seznámila vedoucí oddělení Mgr. Jana Navrátlilová.

11/ Další setkání národního střediska SIBMAS proběhne v knihovně Divadelního ústavu na jaře 2005.