Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur
Břetislavova 74
537 60 Chrudim

tel.: 00 420 469 620 310
tel./fax 00 420 469 620 650
e-mail: puppets@cps.cz
http://www.puppets.cz

Rok založení

2. července 1972

Poslání

Shromažďovat, spravovat a zpřístupňovat široké veřejnosti i pro vědecké účely materiály vztahující se k historii i k současnému vývoji loutkového divadla u nás i ve světě. Podporovat rozvoj loutkářství a rozvíjet nejširší spolupráci s různými institucemi u nás i ve světě.

Organizace

Muzeum je organizací s právní subjektivitou, jeho zřizovatelem je organizace MK ČR.

Přepočtený stav pracovníků

14 – 1 ředitelka
1 ekonomka (statutární zástupkyně a vedoucí technickoekonomického úseku)
6 odborných pracovníků (z toho 1 restaurátorka a 1 pedagogická pracovnice)
6 ostatní (průvodci, dozor, správce, EZS, uklizečky)
Muzeum vlastní celkem čtyři objekty – tři v Břetislavově ulici – čp.73, čp.74 tzv. (Mydlářovský dům) a čp.75 – posledně dva jmenované slouží především veřejnosti (expozice, výstavy, knihovna, herna pro děti a pod.) Dále muzeum vlastní objekt ve Stolanech, kde je depozitář (5 km od Chrudimi) a od roku 2002 rovněž objekt v Chotči (19 km od Chrudimi), v němž buduje další depozitář.

Charakteristika sbírkových fondů

Sbírky dosahují počtu cca 44 637 inventárních čísel z více než 70 zemí světa a jsou všechny zkatalogizovány, tj. evidovány 2.stupněm evidence (zatím převážně na kartách – postupně je evidence převáděna do počítače – program Sbírky od firmy Bach systems s.r.o. Olomouc). Do tohoto počtu předmětů není zahrnut archiv z pozůstalovsti dr. Jana Malíka, který je průběžně tříděn, ale dosud čeká na evidenci a zpracování. Stejně tak čekají na vytřídění a zpracování tiskové a fotografické materiály převzaté z redakce časopisu Loutkář a fotoarchiv Karla Mince převzatý od ARTAMA Praha. Samostatně je vedena knihovna.

Skupina L – cca 7.400 inventárních čísel.
Obsahuje loutky zahraniční i tuzemské, historické i současné, hračky a předměty (suvenýry, odznaky apod.); obsahuje např. řadu loutek českých lidových loutkářů (např. z rodu Dubských, Kočků, Maiznerů, Šimků…) a řezbářů (Suchardové, Allesi, Soukup, Adámek, Šlajer, Šroif, Sychrovský…); dále loutky spolkových loutkových divadel,loutky sériově vyráběné pro rodinná divadla (tzv. Alšovy loutky, loutky firmy JEKA, rodiny Preclíkovy atd.) i originální loutky pro rodinná divadla; dále obsahuje výběr loutek z českých profesionálních i amatérských loutkových divadel.

Skupina SC – cca 3.339 inventárních čísel.
Obsahuje scénické návrhy a makety, dekorace a konstrukce pro rodinná loutková divadla, staré malované kulisy a opony českých lidových loutkářů (především z divadla J.Kočky),kompletní spolkové loutkové divadlo (ze Suchovršic v Podkrkonoší), v některých případech i výpravu nebo její část u inscenací profesionálních i amatérských loutkových divadel.

Skupina AR – cca 8.341 inventárních čísel.
Obsahuje archiválie k historii loutkových divadel, plakáty a patrony českých lidových loutkářů, rukopisy, korespondenci a dokumenty, programy a textové plakáty a další tiskoviny divadel spolkových, amatérských i profesionálních, též divadel zahraničních. Poznámka: Novinové výstřižky nejsou evidovány dvoustupnově, ale ve zvláštním programu (Archiv událostí firmy Bach s.r.o.), s vlastním značením a číslováním.

Skupina FOT – cca 16.336 inventárních čísel.
Obsahuje fotodokumentaci – fotografie osobností, z inscenací našich i zahraničních divadel, z přehlídek a festivalů našich i zahraničních a jiných významných akcí; dokumentuje expozice a výstavy připravené muzeem; do této skupiny jsou zahrnuty i filmy a videozáznamy (špičkové inscenace i dokumentace výstav a dalších akcí).

Skupina FONO – cca 344 inventárních čísel.
Obsahuje gramodesky a copmpacty s pohádkami a hrami pro děti, dále zvukové záznamy z některých zajímavých inscenací či událostí.

Skupina V – cca 7.799 inventárních čísel.
Obsahuje výtvané návrhy loutek a scén, tematické a ideové plakáty k inscenacím a různým loutkářským akcím, výtvarná díla s loutkářskou tematikou či osobností, výtvarná díla loutkářských výtvarníků, filatelistickou sbírku (známky s loutkářskými náměty), sbírku drobné grafiky (především exlibris a novoročenek) atp.

Získávání sbírek

Roční přírůstek nových předmětů bývá různorodý. Jsou získávány především formou darů a nákupů, dříve i převodů z jiných institucí (především loutkových divadel), dále pak sběrem i vlastní tvorbou (částečně fotodokumentace a video dokumentace). Nákupy a doplňování sbírkového fondu schvaluje pětičlenná sbírkotvorná komise, která se schází podle potřeby 1 – 2x ročně.

Konzervování a restaurování sbírek

V muzeu pracuje jedna restaurátorka, která se věnuje především drobným opravám a ošetření loutek před vystavením a po skončení výstav a expozic před jejich opětovným uložením do depozitářů, dále pak ošetření loutek nově získaných do sbírek před jejich uložením do depozitářů. V další řadě, pokud to časové možnosti dovolují, postupně ošetřuje další loutky z depozitářů. Pokud to dovolují finanční možnosti, jsou některé loutky ošetřeny externí restaurátorkou. Ošetřování sbírkových předmětů ostatních skupin není v možnostech muzea.

Evidenční pomůcky a katalogy

Základem evidence byly přírůstkové knihy – pro každou z výše uvedených skupin vlastní řada knih s odpovídajícím označením (L, SC, AR, FOT, FONO, V). Průběžně probíhala do konce roku 1990 evidence II.stupně na kartách – prvopis byl vázán podle inventárních čísel a jednotlivých skupin, další dva exempláře karty řazeny jednak chronologicky podle určitých okruhů, jednak tematicky. Kromě toho byly vytvářeny rejstříky (jmenný, podle názvů divadel apod.). Počínaje rokem 1991 byla evidence II.stupně zkoušena v programu AISM a posléze DEMUS (zpracovalo Moravské zemské muzeum v Brně). Koncem roku 1996 byl zakoupen program Sbírky firmy Bach s.r.o. Olomouc a od tohoto roku je vedena jediná přírůstková kniha a rovněž evidence 1. i 2.stupně prováděna v tomto programu s tím, že je na počítač postupně převáděna veškerá evidence dřívější. Počet sbírkových předmětů evidovaných v programu Sbírky firmy Bach Systems Olomouc je 17.621. Procento zrevidovaných inventárních čísel sbírkových předmětů z celkového sbírkového fondu je 17,5%.

Technické vybavení

Pracoviště vlastní deset PC zapojených v síti, pevné připojení na Internet, čtyři tiskárny, scanner, kopírku, reprodukční techniku (video, gramofon, magnetofony), digitální videokameru, digitální fotoaparát, vybavené restaurátorské pracoviště.

Ediční činnost

Ediční činnost je nepravidelná, s výjimkou skládaček k expozicím a výstavám vydávaných od roku 1993 každoročně. Dále jsou vydávány skládačky a plakáty ke krátkodobým výstavám v galerii muzea. V roce 1997 (k 25.výročí založení muzea) byla vydána publikace „Svět loutek včera a dnes“ ve třech jazykových mutacích (česky, anglicky, německy). Nepravidelně jsou vydávány pohledy, fotografická leporela, vytřihovánky loutkového divadla, pexesa.

Výstavní činnost

Muzeum má stálé expozice v objektu Mydlářovského domu (5 místností – bezbariérová expozice v přízemí, tradiční české marionety, české rodinné loutkové divadlo, zahraniční loutky ze sbírek muzea, luminiscenční divadlo) a tři výstavy, které jednou za rok obměňuje (zachycují portréty loutkářských výtvarníků, profesionálních i amatérských divadel, ve spolupráci se zahraničními institucemi historii loutkářství té které země apod.). Kromě toho má ve vedlejším objektu (čp.75) galerii, v níž pořádá krátkodobé a ne vždy loutkářské výstavy (cca 7x za rok). V tomto objektu je také umístěna herna s loutkami pro děti (ale nejen pro ně), kde si mohou na závěr prohlídky muzea vyzkoušet, jak se hraje loutkové divadlo. Kromě toho má muzeum několik kompletů putovních výstav, které průběžně vystavuje v řadě míst v tuzemsku i v zahraničí. (Nabídkový list viz http://www.puppets.cz).

Návštěvní doba muzea

každý den od pondělí do neděle: 8:30–17:00
Zavřeno: 1. 1., 17: 4. (Velikonoční pondělí), 24.-26. 12. 2017

Poslední návštěvníci jsou v puštěni vždy hodinu před polední přestávkou a před uzavřením muzea.
Hromadné návštěvy lze předem objednat písemně nebo telefonicky na čísle 469 620 310.

Muzejní knihovna: V knihovně je celkem 18.215 přírůstků. Knihy jsou získávány v současnosti především formou nákupu a darů. Knihy jsou zapisovány v programu Clavius, který umožní nahlédnout na obsah naší knihovny přes internet.
Knihovna: otevřeno pro veřejnost úterý a čtvrtek 9-14 hodin

Ostatní činnosti

V herně s loutkami i v dalších prostorách muzea jsou mimo hlavní návštěvnickou sezónu pořádány programy pro dětské kolektivy, na něž je třeba předem se telefonicky objednat. Kromě toho pracují při muzeau dětské výtvarně-loutkářské kroužky. Průběžně je realizován program „Putování loutek“ – výjezdy s programem do zařízení pro mentálně i fyzicky postižené děti.Tento projekt vznikl v rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením v roce 2003 ve snaze zprostředkovat svět loutek zdravotně postiženým dětem,které nemohou navštívit naše muzeum buď vůbec nebo jen s velkými obtížemi. Několikrát ročně se konají dětské dny – volný vstup s programem.Náplní těchto programů byla především výroba jednoduchých loutek pod vedením pedagogické pracovnice muzea.K dispozici je prodej replik historických loutek, komerčních loutek, publikací, pohledů a dalších suvenýrů. V objektu je víceúčelový menší sál pro odborné a společenské účely.Muzeum má k dispozici ubytovací kapacity – 3 garsoniéry (celkem 10 lůžek).